Home

  • קיבלתי 20,000 דולר משום שתרמתי כליה לאדם זר ואני גאה בכך!
  • הצלתי חיי אדם וקיבלתי כסף מזומן!
  • הייתי מודע לסיכון הרפואי ולא נוצלתי.
  • יש לי עבודה ואינני אדם עני. אם הדבר היה חוקי, אנשים רבים היו עושים אותו הדבר.
  • ניק רוזן [הברית ("The Alliance") אינה תומכת באי ציות לחוק.]

OUR MISSION

משימת הברית™ היא לשנות את החוק כדי לאפשר לממשלה (לא ליחידים) להציע תמריצים כספיים עקיפים והטבות, לאנשים בריאים שהחליטו לתרום כליה או לשאיריהם של אלה שהסכימו לתרום את איבריהם אחרי המוות. את האיברים שיתקבלו תעביר הממשלה, כפי שהדבר נעשה היום, לעניים ולעשירים כאחד.

הברית מייצגת חולים סופניים במחלת כליות, מושתלי כליה ובני משפחותיהם. הברית מברכת על התמיכה הרבה שהיא זוכה לה מרופאים, ממומחי השתלות, ממשפטנים, מכלכלנים, ומאלה המעוניינים להגדיל את אספקת האיברים להשתלה כדי לעזור לחולים ולערער את יסודות הסחר הלא חוקי באיברים ברחבי העולם.

OUR GOALS

לקדם את מאמצי הקונגרס לתקן את חוק השתלת האיברים משנת 1984, ולאפשר מתן תגמול חוקי לתורם שהציל את חייו של אחר
ללמד את הציבור בנוגע לצורך ובנוגע לסוגיות האתיות המעורבות במתן תמריצים
ליצור עצומה החתומה בידי אנשים התומכים במטרה
אין כוונתנו שאנשים אמידים יורשו לקנות איברים או שיוכלו לנפנף בכסף מול פניהם של אנשים הזקוקים נואשות לכסף. תרומת איברים על פי הצעה זו לא תספק את צרכיו של מי שזקוק למזומנים במהירות.


אנו מציעים מודל מוסדר בסטנדרטים אתיים מחמירים שבו מאפשרת הממשלה תגמול כספי עקיף לתורמים. תורמי כליה חיים עשויים לקבל, למשל, זיכוי מס, הפקדות לקצבה, ביטוח בריאות לכל חייהם וביטוח חיים. משפחות של תורמים שנפטרו עשויות לקבל דמי קבורה. אלה כמה מן האפשרויות היצירתיות שנועדו לעודד עוד אנשים לשקול תרומת איברים.

כמו היום, התורם ייחשף לכל הסיכונים הרפואיים האפשריים, וייתכן שתידרש ממנו תקופת המתנה של כמה חודשים. בתקופה זו יוכל התורם הפוטנציאלי להרהר בהחלטתו ולדון בה עם משפחתו וחבריו. לתורמים יוצע גם מעקב רפואי למשך תקופה ארוכה.

אנא לימדו את הנושא ותמכו בנו!

1. לקדם את מאמצי הקונגרס לתקן את חוק השתלת האיברים משנת 1984, ולאפשר מתן תגמול חוקי לתורם שהציל את חייו של אחר
2. ללמד את הציבור בנוגע לצורך ובנוגע לסוגיות האתיות המעורבות במתן תמריצים
3. ליצור עצומה החתומה בידי אנשים התומכים במטרה

אין כוונתנו שאנשים אמידים יורשו לקנות איברים או שיוכלו לנפנף בכסף מול פניהם של אנשים הזקוקים נואשות לכסף. תרומת איברים על פי הצעה זו לא תספק את צרכיו של מי שזקוק למזומנים במהירות.

אנו מציעים מודל מוסדר בסטנדרטים אתיים מחמירים שבו מאפשרת הממשלה תגמול כספי עקיף לתורמים. תורמי כליה חיים עשויים לקבל, למשל, זיכוי מס, הפקדות לקצבה, ביטוח בריאות לכל חייהם וביטוח חיים. משפחות של תורמים שנפטרו עשויות לקבל דמי קבורה. אלה כמה מן האפשרויות היצירתיות שנועדו לעודד עוד אנשים לשקול תרומת איברים.

כמו היום, התורם ייחשף לכל הסיכונים הרפואיים האפשריים, וייתכן שתידרש ממנו תקופת המתנה של כמה חודשים. בתקופה זו יוכל התורם הפוטנציאלי להרהר בהחלטתו ולדון בה עם משפחתו וחבריו. לתורמים יוצע גם מעקב רפואי למשך תקופה ארוכה.

אנא לימדו את הנושא ותמכו בנו!

Go To Top »